Нормативни документи в помощ на отговорния актюер


Кодекси и Закони

  Кодекс за застраховането
  Кодекс за социалното осигуряване
  Закон за социалното осигуряване
  Закон за експортното застраховане
  Закон за Комисията за финансов надзор


Наредби и Указания

  Наредба № 19
  Наредба № 15
  Наредба № 17
  Наредба № 21
  Наредба № 27
  Наредба № 30
  Наредба № 31
  Наредба № 17
  Указания на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация
  Указания
  Указания


Полезни документи

  Изисквания
  Изисквания
  Образец
  Заповед № 39АКТЮЕРИ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД
joomla site stats